همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

کمیته علمی

  دانشگاه الزهرا دکتر فریبا عدلی
  دانشگاه الزهرا دکتر مریم بناهان
  دانشگاه الزهرا دکتر هدی السادات محسنی
  دانشگاه الزهرا دکتر افسانه نراقی زاده
  دانشگاه الزهرا دکتر علی ستاری
   دانشگاه امام صادق(پردیس خواهران)  خانم دکتر زهره موسی زاده 
   دانشگاه امام صادق(پردیس خواهران)  خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی
   دانشگاه امام صادق(پردیس خواهران)  خانم دکتر الهام گودرزی 
  دانشگاه امام صادق(پردیس خواهران) خانم دکتر فاطمه صغری شفیعی
   دانشگاه خوارزمی  آقای دکتر غلامرضا حاج حسین نژاد
    دانشگاه خوارزمی  آقای دکتر اکبر صالحی
    دانشگاه خوارزمی  آقای دکتر حسن رستگار پور
     

 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش