همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران




اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

اهداف همایش

ü      مدیریت آموزشی مدارس

 • بهبود مدیریت مدارس و توانمندسازی مدیران
 • بهبود وظایف مدیران آموزشی
 • ارتقای وظایف مدیران در زمینه برنامه آموزشی و تدریس( وظایف خاص)
 • گسترش وظایف مدیران از عمومی به وظایف خاص
 • تلاش در جهت ارتقای سطح تخصص و مهارت های حرفه ای مدیران
 • احیای نقش راهبردی مدیران در امر آموزشی
 • کمک به مدیران واحدهای آموزشی در درک بهتر هدفهای آپ
 • سعی در ایجاد حس نیاز به تغییر در نگاه مدیران آموزشی
 • تغییر نگاه مدیران از خدماتی به آموزشی
 • تغییر رویکرد مدیران در رفع نیاز های آموزشی به جای رفع شبهه نیازهای آموزشی
 • گسترش مدیریت مبتنی بر مناسبات و روابط انسانی در مدارس
 • احیای مدیریت کیفیت جامع در مدارس
 • نقش مدیران و معلمان در تغییر نگرش دانش آموزان
 • تقویت نقش مدیران در تربیت شهروند ایده آل
 • ضرورت توجه مدیران به تکنولوژی های نوین آموزشی

ü      عوامل موثر بر بهبود روش های تدریس در مدارس

 • آشنایی با مفهوم تدریس و ویژگی های آن
 • فنون و روش های نوین تدریس
 • ویژگی های معلم موثر و اثربخش و راه های ارتقای آن
 • قوانین و ضوابط اثربخشی معلمان در فرایند تدریس
 • مهارتهای مورد نیاز معلم در فرایند تدریس
 • بهبود رفتار معلمان در فرایند تدریس
 • راهکارهای تقویت روش تدریس
 • کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرایند تدریس
 • راه های توسعه آموزشی در کلاس درس
 • سعی در ایجاد احساس نیاز به تغییر در معلمان، در جایگزینی روشه های نوین تدریس به جای روش های سنتی
 • روش های ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس
 • عوامل مخل برقراری ارتباط در فرایند تدریس
 • رسالت معلمان در تربیت شهروند ایده آل

 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com










مرکز همایش