همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
عضویت در خبرنامه مدیریت آموزشی ایران

اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

آموزش

تماس با دبیرخانه همایش

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

اهداف همایش

تحكيم روابط انساني از طريق به كارگيري روشهای دموكراتيك

شناخت روشهاي مختلف مديريتي

آشنايي با نمودارهاي سازماني مربوط به کارکنان و وظائف مديران

آشنايي با روش مقابله با عكس العملهاي کارکنان به هنگام ايجاد تغييرات در محيط كار و نحوه غلبه و برخورد با آن

سعي و كوشش در جهت ارتقاء سطح تخصص و مهارت کارکنان از طریق آموزشهاي مداوم

آشنايي با شـرح وظائف و مسئوليتهاي سرپرستان قسمتها و روابط انساني بين كاركنان

تأمين سلامت کارکنان و بهبود شرايط کار فردي و اجتماعي قابل قبول براي آنان

فراهم آوردن امکانات استفاده از حداکثر توانائي هاي افراد از طريق اعمال روشهاي علمي در تجزيه و تحليل کار ، انتخاب ، آموزش ، انتصاب ، انتقال وترفيع کارکنان

فراهم کردن فرصتهاي آموزشي تئوري و عملي در حين خدمت براي کارکنان در جهت شکوفائي هر چه بيشتر استعدادها و پرورش توانائي هاي آنان به گونه ايکه براي ترفيعات و مشاغل بالاتر آماده شوند .

فراهم کردن امکان « خودشناسي » و « تعيين لياقتهاي شخصي » براي کارکنان از طريق ايجاد و تقويت محيط مناسب براي ارزيابي و شناخت توانائيهاي فردي و تأمين آزادي در روابط سازماني

کمک به رشد شخصيت کارکنان از طريق واگذاري کار مناسب به آنان

راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌ها

راهنمایی، همکاری، کمک، تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی

مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و تبادل نظر آنها و ایجاد مسئولیت‌های مشترک در سازمان آموزشی

ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی

توجه به تفاوت‌های فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان

کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش

فراهم نمودن امکانات و زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و ابتکار، به منظور رشد و بلوغ فکری اعضای سازمان

ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی.

بهره وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران