همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
عضویت در خبرنامه مدیریت آموزشی ایران

اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

آموزش

تماس با دبیرخانه همایش

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

محورهای همایش

 

 

محورها

مدیریت آموزشی:

 • اصول مدیریت آموزشی
 • مدیریت آموزش عمومی
 • مدیریت آموزش عالی
 • کارکردهای مدیریت آموزشی
 • الزامات مدیریت آموزشی

o       فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی

 • سیاستگذاری آموزشی
 • مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
 • نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
 • نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی
 • رهبری آموزشی

o       ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی

 

سازمان های آموزشی:

 • تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
 • استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • مدیریت مالی سازمان های آموزشی
 • مدیریت آموزش کارکنان
 • عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
 • سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز

o       الزامات مدیریت آموزشی در سازمان

 • اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی
 • تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
 • تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
 • ویژگی های محیط های آموزشی

o       مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

o       مدیریت آموزشی تطبیقی

o       نظام های نوین آموزشی

o       نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس

o       روش های فعال یاددهی و یادگیری

 

 

 

کیفیت آموزشی:

 • راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت کیفیت آموزش
 • سنجش کیفیت آموزشی
 • سنجش اثربخشی آموزشی
 • سنجش محتوای آموزشی
 • تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت آموزشی
 • ارزیابی مدرسین
 • برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
 • راهکارهای کاربردی بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی در توسعه شایستگی ها
 • شناسایی موانع و چالشهای متداول پیش رو در اجرای برنامه های آموزشی

 

 

فناوری آموزشی:

o       فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی

o       کلاس های غیرمتعارف

o       فناوری های نوین آموزشی

o       مدیریت آموزشی و شبکه ها

      

 

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران