همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

اعتبارسنجی:ابزار کنترل آموزشی

7 شهریور 1395

به نقل از واحد برگزاری همایش بین المللی مدیریت آموزشی

نگاهي به روند تحوالت مراکز آموزشي سازمانها، حکایت از آن دارد كه عمدهترين مسئله آنها، سير نزولي شاخص هاي كيفيت آموزش است. رشد كمي آموزش، بدون توجه به محدودیت منابع و حساسيت زياد سازمان به اثر بخش بودن آموزشها، توجه مراکز یاد شده به کیفیت فرایندها را ضروري كرده است.اعتبار سنجي به عنوان شناخته شدهترين الگوی ارزیابی، ضمن كمك به مرکز آموزش در بهبودكيفی خدمات آموزشی، مبناي موثری را در جهتدهی مرکز به رعایت استانداردهاي الزم در نيازسنجي ، برنامهريزي، اجرا و ارزيابي برنامهها ایجاد می كند.آنچه این مقاله به آن خواهد پرداخت، بررسی ابعاد مختلف اعتبار سنجی و نقش آن در ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی سازمان است.

اغلب سازمانها براي توسعه كاركنان، دورههاي متعددي را در مراكز آموزشی خود برگزار ميكنند.از آن جا که اجراي این دوره ها متضمن سرمايهگذاري هنگفت و صرف زمان خدمتي نيروي انساني فعال است، آگاهي از كيفيت آموزشهای اجرا شده و بازدهي حاصل از ميزان اثربخش بودن آنها، از مهمترین انتظاراتی به شمار ميآيند كه سازمان،از نظام آموزش متصور است. پاسخگویی به انتظارات ایجاد شده، مستلزم شناسایی عوامل تاثیر گذار در برنامه ریزی و اجرای دوره ها، نظیر استراتژی، اهداف و ساختار سازماني مرکزآموزش، سازماندهي و مديريت آن، استانداردهای آموزشی، كادر آموزشي، امكانات وتجهيزات در اختیار، فرایند ياد دهي- يادگيري و ارزیابی میزان تاثیر هر یک از آنها در کمک به ایفای نقش آموزش در بهبودکیفیت محصول یاخدمات توليد شده سازمان است. )2001,Ivancevich) اعتبار سنجي )Accreditation )به عنوان شناخته شده ترین الگوی ارزیابی کیفیت، مبناي موثری براي سنجش میزان توجه مراکز آموزش، به رعایت استانداردهاي الزم را ایجاد كرده و با شفاف سازی امور، این اطمینان را به سازمان خواهد داد که برنامه ها منطبق با معیارهای از پیش تعیین شده پیش می روند. در این مقاله موضوع اعتبار سنجی، در ارتباط با ویژگی های کلی نظام آموزش سازمان بررسی شده و مطالب در چهار بخش ارائه می شود: در نخستين بخش، مقوله کیفیت و اعتبار سنجی و ارتباط آن با عناصر برنامه های آموزشی مفهوم سازی می شود.در بخش دوم، اعتبار سنجی از حیث کارکردها و رویکردها، بررسی خواهد شد. در بخش سوم، با تشریح مؤلفه ها و شاخص های اعتبار سنجی، فرایند اجرایی آن به بحث گذاشته خواهد شد. و در بخش نهایی مقاله، ضمن نتیجه گیری از مباحث ارائه شده، برخی فرصتها و تهدید های موجود، مورد توجه قرار می گیرند. کیفیت و آموزش مفهوم كيفيت در آموزش، به راحتي قابل تعريف نيست. پيچيدگي فرایند آموزش و مشخص نبودن اينكه کیفیت در این فرایند چگونه شکل می گیرد، تعريف آن را مشكل كرده است. شماري از صاحبنظران بر اين باورند كه مفهوم كيفيت، بدون شكل بوده و بنابراين غيرقابل اندازهگيري است. ايوانسويچ معتقد است آنچه در تعريف كيفيت، مركزيت دارد نظرات مخاطبان است. بر اين اساس كيفيت تابع نظر مشاهدهگر است بنابراين ارائه نيمرخي از كيفيت، هميشه با عينيت همراه نيست و با ذهنيت حركت ميكند. )2001,Ivancevich) چاپمن، كيفيت را معادل استانداردهاي آموزش، همچون سطح پيشرفت فراگيران ميداند. اين تعريف از كيفيت، همخواني کاملی با تمركز به وجود آمده روي يادگيري فراگیران دارد. )1999,Chapman) بيكر، كيفيت را مجموع برآیندهای يك دوره آموزشي تعریف می كند. به گمان وی، زمانی می توان یک دوره را با کیفیت قلمداد كرد که خروجی هایی مانند: ايجاد سطح خاصي از توانايي در حداكثر زمان ممكن، ارضاي نيازهاي مهارتي و برآورده كردن نيازهاي توسعه مسير شغلي را، حاصل كرده باشد. )1999,Baker) عمادزاده نیز، كيفيت آموزش را منوط به كيفيت عواملي می داند كه در ارائه خدمات آموزشی مشاركت می کنند: )عمادزاده، 1372)

نتیجه گیری :مراکز آموزش سازمانها با چالشهاي متعددي روبه رو هستند.این چالشها را ميتوان در دو طرف يك پيوستار قرار داد. از يك طرف مديريت خواهان پاسخگويي، مسئوليتپذيري و شفافيت در قبال بودجه و سرمايهگذاري صورت پذيرفته است و از طرف ديگر گسترش كمي، بدون توجه به توسعه كيفي، پيامدهايي، چون از دست دادن حس اعتماد و ضعف در تامين دانش مورد نياز سازمان را به همراه خواهد داشت. آنها به این مسئله پی بردهاند که برای تداوم فعالیت خود در چنین فضایی باید بیشتر بر مزیتهای خود تکیه کنند، اعتبارات تخصیص یافته را در جای مناسب هزینه کنند و تعامل موثر با سایر واحدهای سازمان را داشته باشند. تاکید مقاله حاضر بر این مسئله بودکه اعتبار سنجی می تواند با اصالح ساختارها و فرایندهای جاری آموزش، به بهبود کیفی عملکردهای سازمانی کمک كرده و زمینه را براي پاسخگویی به نیازهای طرح شده، فراهم آورد.

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت آموزشی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

 

کلمات کلیدی : آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، نظارت ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، نظام های طبقه بندی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ، کنترل در مدیریت آموزشی ، نظارت در مدیریت آموزشی ، مدیریت اسلامی ، نظام آموزش و پرورش ، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، یادگیری ، تدریس ، الگوی تدریس ، نظریه یادگیری ، یاددهی ، روش یاددهی ، روش یادگیری ، نیازسنجی آموزشی ، کیفیت آموزشی ، کیفیت آموزش ، اثربخشی آموزشی ، سیستم های مدیریت آموزشی ، مدرسین ، مدرس ، آموزش ضمن خدمت ، فناوری آموزشی ، کلاس ، فناوری پورتال ، برنامه های آموزشی ، آموزش و پرورش ، تعلیم و تربیت ، دانشگاه ، استاد


603
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش