همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

سيستم مديريت دانش ابزاري اثربخش براي ارائه محتواي آموزشي در هزاره سوم

13 شهریور 1395

مرکز برگزاری همایش بین المللی مدیریت آموزشی اعلام میدارد اگر با تامل در مجموعه ي دستاوردهاي بشر ( هنر،ادبيات، فلسفه و...) و اشيا و وسايلي كه لوازم زندگي ما را به عنوان بشر قرن بيستم تشكيل داده اند نظر بيفكنيم به آساني در مي يابيم كه حتي ساده ترين لوازم موجود در اين مجموعه محصول خلاقيت و نوآوري انديشمنداني بوده است كه در طول سالها با پردازش انديشه ها و نظريه ها و ابتكارها به شكل امروزين خود درآمده است و در آغاز با ابتدائي ترين شكل خود در ذهن يك انسان خلاق به وجود آمده سپس در مسير گذشت زمان و پيشرفت دانش تكامل يافته است.

مديريت دانش سيستمي را ارائه مي دهد كه در ان به خلاقيت توجه شده و تسهيم دانش بين افراد را وسيله ي مي داند كه به نواوري منتهي مي شود و همچنين براي  اينكه خلاقيت در سيستم اموزش و پرورش مورد توجه قرار گيرد و در محتواي آموزشي انعكاس داده شود استفاده از نظريه هاي نوين در اين زمينه مي تواندراهگشا باشد و مديريت دانش نظريه اي است كه در اكثر سازمانهاي تجاري و توليدي و ... براي رقابت پذيري خود از آن بهره جسته اند براي اينكه يادگيرندگان در هر سيستم آموزشي بتواند فردي خلاق شود بايد بتواند دانش نهفته خود را با ديگران در ميان بگذارد و به طور متقابل از دانش ديگران چه آشكار يا ضمني بهره گيرد و اين كار با لحاظ كردن توجهاتي در محتواي درسي براي رسيدن به اين هدف نياز دارد كه محتواي اموزشي را در قالب مديريت دانش مد نظر قرار دهيم خواهيم توانست فرد يادگيرنده را به عنوان جز پررنگ تري ببينيم.

بيان مساله

در صحنه آموزش وپرورش معاصر ، اگرچه تاكيد بيشتري روي يادگيري است .ليكن فرد يادگيرنده به بازي گرفته نمي شود.پيشنهاد مي شود كه حتي "مدرنترين" اقدامات را نيز بتوان تنها به عنوان اقداماتي نيمه كاره تلقي كرد.درسيستمي كه بر مدار يادگيري رشد مي كنند،اجزا بر مبناي ميزان قابليت آنها در هر چه بهتر مراقبت كردن از فعاليت هاي خاصي كه براي حصول از تبحر در تكاليف يادگيري ضروري هستند ، انتخاب مي شوند.

در طي ساليان اخير ،نياز به پذيرا بودن تفاوتهاي فردي از طريق فراهم آوردن برنامه هاي درسي متفاوت و قابل جانشيني به طور فزاينده اي شناخته شده است. پيشنهاد شده است كه اختلافات موجود از نظر قابليت هاي ورودي فرد، استعداد،سرعت و سبك يادگيري افراد بايدبا قايل شدن تفاوت در محتوا و تجربيات يادگيري از ميان برداشته شود.

سيستمي كه توجهش معطوف به يادگيري است فرد يادگيرنده به عنوان يك جز اصلي در تصميم گيري درباره ي انتخاب و سازماندهي محتوا و تجربيات يادگيري به حساب آيد اين تصميمات بايستي "با" يادگيرنده گرفته شود نه صرفا " براي او"

هر سيستمي بايد در مقابل نيازهاي در حا تغيير و هدفهاي محيط پيرامون خود حساس باشد.از مشخصات نگرش سيستمي مي توان آمادگي براي پذيرش وحتي بيش از آن برنامه ريزي براي تغييرات در يك سيستم را به حساب آورد.اين آمادگي براي تغيير دادن و تغيير كردن خصيصه ايست كه پذيرفتن آن براي اغلب ما امري دشوار است، ليكن از نظر شايسته بودن فعاليت سيستمها بسيار مهم است.

مي توان بگوئيم كه هدف آموزش و پرورش سهيم كردن افراد در دانش ، مهارتها ونگرشهاي ويژه است به عبارت ديگر هدفي كه سيستم برحول آن رشد مي كندآموزش دادن يا تعليم است.از طرف ديگر مي توانيم اين گونه عنوان كنيم كه هدف آموزش و پرورش حصول اطمينان از رسيدن به دانش ، مهارتها و نگرشهاي ويژه است و بدين تربيت يادگيري هدفي است كه سيستم بر حول محور آن رشد مي يابد.

يكي از عناصر اساسي سيستم آموزشي فرد يادگيرنده است كه به آن بايد توجه خاصي شود هرچند در قالب حرف به فرد توجه مي شود ولي در مرحله عمل كم توجهي به اين امر ديده مي شود.

اهميت نگرش سيستمي

نگرش سيستمي از آن جهت توصيه شده است كه براي درك پيچيدگي هاي سازمان هاي زنده به صورت بالقوه مفيد واقع مي شود.

نقطه نظرات ديدگاه سيستمي ،چهارچوب مفيدي ارائه مي دهدكه به مدد آن دانشجويان مي توانند مفهوم سازمان را درك كنند .ديدگاه سيستمي به مديران حال وآينده اجازه مي دهد كه سازمان رابه عنوان يك كل مشتمل به سيستم هاي فرعي متعدد واجزا مرتبط بهم است مورد توجه قرار دهند.ديدگاه سيستمي ايده برخي مديران سطوح پائين سازمان را كه مشاغل خود را عناصر مجزا ،ايستا وفاقد نقش در حيات سازمان مي پندارد رد مي كند .ديدگاه سيستمي همه مديران را ترغيب مي كند تا محيطي را كه بر فعاليت هاي سيستم آنها تاثيري مي گذارد مشخص نموده وآنرا بشناسد .همچنين به مديران كمك مي كند تا سازمانها را به عنوان الگو هاي با ثبات همراه با مرزهاي مشخص ببينند ودر خصوص اينكه چرا سازمانها در برابر تغييرات از خود مقاومت نشان مي دهند اطلاعاتي رابه دست آورندنهايتاًاينكه توجه مديران را به داده هاي مختلف پردازش داده ها به صورتي گوناگون به منظور نائل شدن به اهداف هدايت مي كند.

رويكرد سيستمي نسبت به اثر بخشي چنين اظهار مي دارد كه سازمان ها متشكل از قسمتهاي فرعي مرتبط بهم هستند اگر قسمتي از اين سيستم ضعيف عمل كند ،اثر عملكرد آن بر عملكرد كل سيستم موثر واقع مي شود .اثربخشي مستلزم آگاهي وتعاملات موثر با عوامل محيطي است.

 

محتواي آموزشي

محتوا content

محتوا دارای دو مفهوم است:1)به معنای وسیعتر کلمه که بیانگر مجموعه قسمتهایی که سازنده ي يك سيستم  هسنند .2)محتوا به عنوان یکی از جنبه های برنامه درسی که به معنای عناصر دانش ، مهارتها، فرایندها و نگرشها یی است که از طریق تجربیات یادگیری انتخاب و سازماندهی شده و به دانش آموز ارائه شده است.

سيلور و الكساندر محتوا را اين گونه تعريف كرده اند: حقايق ، مشاهدات ، داده ها ،دريافت ها ،تشخيصها ، حساسيت ها ، طرح ها و راه حل هاي برگرفته از آنچه كه ذهنهاي انسانها درك كرده اند و آن بناهاي ذهني كه اين محصولات تجربه را درون دانش ، ايده ها ، مفاهيم ، تعميم ها ، اصول طرحها و راه حل ها دوباره سازمان و نظم مي دهد

 محتوا يكي از عناصر اصلي برنامه درسي است ونخستسن گام براي ايجاد امكان تحقق هدف، انتخاب محتواي آموزشي مناسب و مطلوب است.

اهميت محتواي يادگيري وابسته به ميزان كمكي است كه مي تواند در زمينه ي ايده ها ، مفاهيم ، اصول و تعميم پذيري هاي اساسي مربوط به كل هدف هاي برنامه ي درسي داشته باشد.

طراح براي انتخاب محتوا بايد خصوصيات ويژه گروه يادگيرندگان و تفاوتهاي فردي آنان مورد توجه قرار دهد.محتواي انتخاب شده بايستي با دست آوردهاي آكادميك وقابليت و استعدادهاي فردي و نوع علاقه دانش آموز ، نيازمنديهايش ،‌ تواناييش در برخورد با واقعيات ملموس و غيرملموس و سطح و سبك خاص يادگيري اش باشد.

براي انتخاب و سازماندهي تجربيات يادگيري ،الزاماً با متغيرهاي چندي سروكار داريم.نخست آنكه به اطلاعاتي در مورد پيش دانسته هاي يادگيرنده كه وي را براي رسيدن به حد تبحر در انجام تكاليف يادگيري مشخص شده در سيستم ما كمك خواهد كرد، نيازمنديم.همچنين بايد اطلاعاتي در مورد متغيرهاي استعداد و سبك يادگيري فرد يادگيرنده كسب كنيم ونيز بايد يكسري تجربيات يادگيري آلترناتيو در دسترس داشته باشيم تا بتوانيم از ميان آنها تجربياتي را كه به بهترين وجهي با توانائيهاي يادگيرنده سازگارند انتخاب كنيم. سرانجام بايد معيارهايي تنظيم كنيم تا بتوانيم به كمك آن ها تجربيات يادگيري مناسب را براي يادگيرندگان مناسب در نظر بگيريم.

اهمیت رویکرد سیستمی در آموزش و پرورش

برای سنجش اهمیت رویکرد سیستمی در آموزش و پرورش ابتدا باید معین کنیم که آیا آموزش و پرورش به همان مفهومی که از واژه سیستم استنساط می کنیم واقعا یک سیستم است.؟ مطمئناً آموزش و پرورش یک نهاد ترکیبی ساخته بشر و دارای هدف خاصی است . هدف ان معمولا با هدف فراسیستم خود یعی جامعه در آمیخته است و تحت تاثر آن است. آموزش و پرورش، داده ها ، منابع ، محدودیت ها و ارزشیابی کارایی خود را از جامعه دریافت می کند.

باتوجه به ماهیت سیستمها در آموزش و پرورش وقابلیت باالقوه بی نظیری که رویکرد سیستمی می تواند در برخورد باسایل پیچیده و طراحی برنامه های آموزشی عرضه کند ، جای تعجب نیست که بسیار از دست اندر کارا ن آموزش و پرورش به رویکرد سیستمی روی آورده اند .

 در طراحی برنامه های آموزشی آنچه که باید در مرکز اصلی توجه باشد مسئله یادگیری است.سیستمهای آموزشی باید به خاطر یک هدف بنا شوند:یادگیری

 يادگيري فرايند پردازش اطلاع و كسب انديشه ها و مهارتهاي جديد يا كشف و شهودي كه بر رفتار تاثير مي گذارد تاثير يادگيري بر رفتار معمولا پايدار است و در تجربيات فرد تغيير به وجود مي آورد.يادگيري را مي توان نوعي توان گرفتن از انرژي پنهان در اطلاعات دانست كه ممكن است در نحوه ي بينش ، تفكر يا رفتار آشكار فرد مشاهده شود.

در نگرش سيستمي آموزش دادن مشتمل بر فرايندها وفعاليتهايي مي شود كه وارد محيط آموزشي يادگيرنده مي شوندتا موجب تسهيل يادگيري كامل تكاليف خاص شوند.برهمين روال هر تعاملي كه بين يادگيرنده و محيط آموزشي وي صورت بگيرد تا موجب پيشرفت فرد در اخذ معلومات خاص و معين كسب مهارتها و نگرشها گردد آموزش تلقي مي شود.

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت آموزشی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید. 

کلمات کلیدی

مدیریت، مدیریت آموزشی، آموزش، سازمان، سازمان‌های اطلاعاتی،آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، نظارت ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، نظام های طبقه بندی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ، کنترل در مدیریت آموزشی ، نظارت در مدیریت آموزشی ، مدیریت اسلامی ، نظام آموزش و پرورش ، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، یادگیری ، تدریس ، الگوی تدریس ، نظریه یادگیری ، یاددهی ، روش یاددهی ، روش یادگیری ، نیازسنجی آموزشی ، کیفیت آموزشی ، کیفیت آموزش ، اثربخشی آموزشی ، سیستم های مدیریت آموزشی ، مدرسین ، مدرس ، آموزش ضمن خدمت ، فناوری آموزشی ، کلاس ، فناوری پورتال ، برنامه های آموزشی ، آموزش و پرورش ، مدیریت دانش ،سیستم مدیریت دانش، محتوای اموزشی، خلاقيت


587
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش