همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

مديريت راهبردي فناوري بر اساس چرخه‌ي عمر فناوري

16 شهریور 1395

واحد پژوهش همایش بین المللی مدیریت آموزشی، پس از معرفي مختصر روش‌هاي پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده و نيز چرخه‌ي عمر فناوري، الگوريتمي براي پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده، فناوري‌هايي كه آينده‌ي يك صنعت خاص را تحت تأثير عمده قرار خواهند داد، معرفي مي‌گردد. شناخت درست و به موقع فناوري‌هاي آينده به مديران راهبردي يك بنگاه/صنعت كمك مي‌كند تا با سرمايه‌گذاري به موقع، بتوانند ايجاد مزيت رقابتي پايدار نموده و موقعيت برتر خود را در بازار حفظ كنند. در اين نوشتار، پس از معرفي الگوريتم پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده مبتني بر چرخه‌ي عمر فناوري، روشي ساده، عملي و آزمايش شده براي اجراي اين الگوريتم با در نظر گرفتن عوامل ايجاد خطا معرفي شده‌اند.

"فناوري‌هاي آينده"، فناوري‌هايي هستند كه در آينده ظهور خواهند كرد. شناخت درست و به موقع اين فناوري‌ها در حال حاضر، به مديران راهبرديِ يك صنعت/بنگاه كمك مي‌كند تا بتوانند با سرمايه‌گذاري به موقع براي خود مزيت رقابتي پايدار ايجاد كنند و نبض بازار را در اختيار بگيرند. طبيعتاً فناوري‌هاي آينده يك باره و به صورت دفعي در آينده ظهور نخواهند كرد و از هم اكنون، نشانه‌هايي براي ظهور آنها وجود دارد. در اين نوشتار پس از معرفي مختصر روش‌هاي مختلف پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده، الگوريتم پيش‌بيني مبتني بر "چرخه‌ي عمر فناوري" به عنوان يك روش مناسب و قابل اجرا براي تشخيص فناوري‌هاي آينده، و همچنين نوع برخورد مناسب با فناوري‌هاي مختلف در هر مرحله از چرخه‌ي عمر فناوري، از منظر راهبردي معرفي شده است.

 

 

روش‌هاي پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده

 

به طور كلي مي‌توان روش‌هاي پيش‌بيني آينده را در دو گروه كلّي "اجماع عمومي" و "تحليل روند" طبقه‌بندي كرد (البته از دیدگاهی دیگر، میتوان این روش ها را در سه دسته پیش بینی قضاوتی، پیش بینی بر مبنای گذشته و پیش بینی علت و معلولی جای داد).

 

در روش‌هاي اجماع عمومي، نظير دلفي، سناريونويسي و كارگاه آينده‌پژوهي، دو فرض اساسي وجود دارد. اول اينكه عموم متخصصان يك حوزه‌ي علم يا فناوري احساس درستي از پيشرفت‌هاي آتي آن حوزه دارند و به تقريب مي‌دانند كه چه موقع رويدادهاي مهمي در آن حوزه اتفاق خواهد افتاد. ديگر اينكه ديدگاه جمعيِ گروهي از خبرگان و متخصصان بسيار قابل اعتمادتر از ديدگاه‌هاي خبرگان و متخصصان منفرد است. البته با توجه به تجربيات گذشته به نظر مي‌رسد كه هر دو فرض فوق معمولاً - ولي نه هميشه - برقرار است. اين روش‌ها براي شناخت آينده‌ي دور در يك حوزه و در مواقعي كه به تعداد مناسبي از خبرگان و متخصصان آن حوزه امكان دسترسي وجود داشته باشد، مناسب مي‌باشند. مهمترين عيب اين روش‌ها، نياز به صرف زمان و هزينه‌ي بالا براي گردآوري خبرگان و متخصصان مي‌باشد. از طرفي تحليل و نتيجه‌گيري از اين نظرات، علاوه بر نياز به صرف زمان، وابسته به مديريت جلسات و پيش‌فرض‌هاي ذهني افراد است كه تأثير قابل توجهي روي نتايج حاصله دارد. از جمله پروژه‌هاي آينده‌پژوهي كه با استفاده از اين روش انجام گرفته است مي‌توان به پروژه‌ي آينده‌نگاري ايالات متحده براي سال 2020 اشاره كرد كه براي انجام آن، سازمان امنيت ملي آمريكا در مدت يك سال، نشست‌ها و سمينارهايي در سراسر دنيا با حضور كارشناسان مختلف برگزار نمود و نتايج آن را توسط كارشناسان خبره مورد بررسي و تحليل قرار داد تا نهايتاً تصويري از جهان 2020 را ارائه كند.

 

در روش‌هاي تحليل روند، نظير برون‌يابي و مدل‌سازي، با فرض اينكه روندهاي گذشته همچنان ادامه خواهند يافت، مجموعه‌ي خوبي از داده‌هاي تاريخي بسيار مهم گردآوري شده و بر اساس آن تصويري از آينده ارائه مي‌شود. اين روش‌ها براي پيش‌بيني آينده‌ي نزديك و تخمين اوليه از آينده‌ي دور مناسب هستند. همچنين اين روش‌ها به دليل عدم وابستگي زياد به پيش‌فرض‌هاي ذهني افراد، قابل دفاع‌تر هستند.

 

با توجه به تعاريف و توضيحات مختصر انجام شده، جايگاه استفاده از اين روش‌ها تا حدودي مشخص است. حال براي پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده، به روش تحليل روند رجوع كرده و سعي در ارائه‌ي راه حلّي ساده، عملي و آزمايش شده در اين زمينه داريم. الگوريتم ارائه شده در اين مقاله، مبتني بر چرخه‌ي عمر فناوري بوده و از اين رو پس از معرفي اجمالي اين چرخه، روند اجراي الگوريتم پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده معرفي مي‌شود.

 

چرخه‌ي عمر فناوري

 

چرخه‌ي عمر فناوري به طور كلّي، ميزان تقاضا براي يك فناوري در طول زمان را بيان مي‌دارد. اين نمودار داراي چهار بخش اصلي « تولّـد »، « رشـد »، « بلـوغ » و « افـول » مي‌باشد.

هر فناوري، چرخه‌ي عمر خود را از مرحله‌ي تولـد، كه اولين ايده‌ها و مفاهيم در مورد آن مطرح مي‌شود، آغاز مي‌كند. اين مرحله عمومـاً در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي صورت مي‌گيرد. در اين مرحله بيشترين تعداد مقالات علمي در رابطه با آن موضوع منتشر مي‌شود. در صورتي كه فناوري مورد نظر قابليت استفاده‌ي صنعتي و تجاري داشته باشد، مرحله‌ي رشد فناوري در مراكز تحقيق و توسعه‌ي صنعتي آغاز مي‌شود. اين مرحله تا زماني كه فناوري مورد نظر، به مرحله‌اي برسد كه بتوان با استفاده از آن، محصول و يا خدمات جديدي را ارائه كرد، ادامه مي‌يابد. در اين مرحله حجم مقالات به تدريج كاهش مي‌يابد و تعداد پتنت‌هاي مرتبط با آن فناوري افزايش چشم‌گيري مي‌يابد. پس از مرحله‌ي رشد، فناوري وارد مرحله‌ي بلوغ مي‌شود. در اين مرحله، سطح فناوري تغيير عمده‌اي نمي‌كند و تغييرات آن در حد بهينه‌سازي‌هاي محدودي خواهد بود كه در خود صنعت صورت مي‌گيرد. در اين مرحله از عمر فناوري، مقالات و پتنت‌ها كاهش يافته و در عوض نشان‌هاي تجاري و شركت‌هايي كه در رابطه با آن فناوري تأسيس مي‌شوند، افزايش مي‌يابد. با گذشت زمان و ورود فناوري‌هاي رقيب كه قابليت‌هاي جديدي را ارائه مي‌كنند، تقاضا براي فناوري قديمي كمتر شده و مرحله‌ي افول آغاز مي‌شود. رشد منفي مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري از ويژگي‌هاي اين دوره از چرخه‌ي عمر فناوري مي‌باشد.

 

 

چرخه‌ي عمر فناوري

 

بنابراين يكي از ويژگي‌ها و معيارهاي كمّي كه معرّف وضعيت فناوري در چرخه‌ي عمر خود مي‌باشد، تعداد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري مرتبط با آن فناوري است. بدين ترتيب كه در نمودار چرخه‌ي عمر فناوري، هر قدر به سمت راست پيش مي‌رويم، تعداد مقالات كاهش يافته و بر تعداد پتنت‌ها (تا پايان رشد) و نشان‌هاي تجاري (در حين بلوغ) افزوده مي‌گردد.

 

با توجه به مطالب پيشين، مي‌توان با بررسي روند مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري مرتبط با هر فناوري، جايگاه آن فناوري را در چرخه‌ي عمر مشخص كرد.

 

نوع برخورد با فناوري در هر مرحله از چرخه‌ي عمر

 

پس از تشخيص اينكه فناوري مورد نظر در كدام مرحله از چرخه‌ي عمر خود مي‌باشد، مي‌توان در مورد آينده‌ي آن قضاوت كرد. در صورتي كه فناوري در مرحله‌ي تولد يا رشد باشد، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تا آينده‌ي نزديك، رشد قابل توجهي در آن فناوري ايجاد شود و در آينده‌ي ميان‌مدت يا دور وارد استفاده‌هاي صنعتي و عملياتي گردد. در صورتي كه فناوري در مرحله‌ي بلوغ يا پس از آن باشد، تا آينده‌ي نزديك، تغييرات قابل توجهي در آن ديده نخواهد شد. همچنين در صورتي كه فناوري در مرحله‌ي افول باشد، بايد ديد كه فناوري‌هاي جايگزين آن چيستند و اين فناوري‌هاي جايگزين در كدام مرحله از چرخه‌ي عمر خود مي‌باشند.

 

از ديدگاه مدير استراتژيك، نوع برخورد با فناوري در هر مرحله از چرخه‌ي عمر آن متفاوت است. از اين منظر، مناسب‌ترين فناوري‌ها براي سرمايه‌گذاري، فناوري‌هاي در حال رشد و يا بلوغ و در مرتبه‌ي بعد، فناوري‌هاي در حال تولد مي‌باشند. فناوري‌هاي در حال افول نيز، در حالت كلي (و صرف نظر از مسائل سياسي، تحريم و ...) شايستگي لازم براي سرمايه‌گذاري را ندارند.

 

بنابراين اطلاعات مربوط به روند رشد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري، علاوه بر اينكه نشان‌دهنده‌ي وضعيت هر فناوري در چرخه‌ي عمر خود مي‌باشد، راهنمايي كلّي براي اتخاذ نوع برخورد مناسب با هر فناوري نيز هست. لذا در صورتي كه بتوان وضعيت هر فناوري در چرخه‌ي عمر آن را تخمين زد، مي‌توان در مورد نوع برخورد با آن نيز تصميم‌گيري كرد.

تعيين وضعيت فناوري در چرخه‌ي عمر

 

براي تعيين وضعيت يك فناوري مشخص در چرخه‌ي عمر آن، مي‌توان رشد تعداد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري مرتبط با آن را در سال‌هاي اخير (مثلاً 10 سال گذشته) بررسي كرده و با توجه به آن، وضعيت فعلي فناوري مورد نظر در چرخه‌ي عمر آن را مشخص كرد. به عنوان مثال در صورتي كه رشد تعداد مقالات مرتبط با فناوري مورد نظر زياد بوده ولي رشد تعداد پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري كم باشد، فناوري مورد نظر در مرحله‌ي تولد قرار دارد. و يا در صورتي كه رشد تعداد مقالات و پتنت‌ها كم و رشد تعداد نشان‌هاي تجاري زياد باشد، فناوري مورد نظر در مرحله‌ي بلوغ خود قرار مي‌گيرد.

 

براي بررسي تعداد و روند رشد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري، پيش از هر چيز، منابع اطلاعاتي مناسب و قابل اعتماد مورد نياز است. همچنين پس از اخذ اطلاعات لازم از منابع اطلاعاتي، براي نتيجه‌گيري درست مي‌بايد پردازش‌هايي بر روي اين اطلاعات صورت گيرد. در ادامه، منابع مناسب براي جستجو و روش پردازشِ نتايج معرفي شده است.

 

 

 

منابع جستجو

 

منابع اطلاعاتي كه براي جستجوي تعداد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري انتخاب مي‌شوند، حداقل بايد داراي چند ويژگي زير باشند:

 

تنوع اطلاعات؛

تكثر اطلاعات؛

امكان جستجوي سال به سال؛

امكان جستجو در كل متن مقالات يا پتنت‌ها؛

جستجو در مقالات و پتنت‌هاي تمام يا اكثر كشورها.

با توجه به معيارهاي فوق، و پس از بررسي‌هاي مفصل و جستجو با چند كلمه‌ي كليدي خاص در منابع مختلف، سايت‌هاي مؤسسه‌ي تامسون (www.Delphion.com) و مقالات گوگل (www.scholar.google.com) جهت استفاده انتخاب شدند.

 

 

 

منابع خطا

 

بر اساس جستجوهايي كه در سايت‌هاي منتخب صورت گرفت، مشخص شد كه استفاده از اين سايت‌ها و اطلاعات حاصله با چشمان بسته و بدون تحليل امكان‌پذير نيست. مهمترين مشكلاتي كه در نتايج حاصله از اين سايت‌ها وجود دارد، در ادامه معرفي شده‌اند.

 

الف. احتمال تكرار نتايج

 

از آنجايي كه برخي مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري در چند جا ثبت شده‌اند و يا ممكن است عنوان آنها، غير از جاي اصلي در جاي ديگري نيز تكرار شده باشد، اين مشكل به وجود مي‌آيد. البته در اين مطالعه، به دليل اينكه تعداد دقيق مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري مد نظر نيست و فقط روندهاي حاكم بر رشد آنها مورد نظر مي‌باشد، و از طرفي مشكل تكرار در نتايج در تمام سال‌ها وجود دارد، اين مشكل قابل صرف‌نظر مي‌باشد.

 

ب. رشد طبيعي منابع اطلاعاتي

 

مهمترين مشكلي كه در نتايج جستجوها به چشم خورد، افزايش تعداد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري در سال‌هاي متمادي، صرف نظر از موضوع مورد بررسي بود. به عبارت ديگر، حتي در صورتي كه موضوعاتي كه در حال افول هستند نيز در اين منابع جستجو شوند، تعداد نتايج هر سال نسبت به سال قبل افزايش مي‌يابد. دليل اصلي اين مسأله، رشد حجم منابع اطلاعاتي در سال‌هاي اخير مي‌باشد. به عنوان مثال، وقتي تعداد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري در رابطه با يك موضوع خاص، در سال 1995 جستجو مي‌شود، موتور جستجوي مورد استفاده از ميان مثلاً 1000 منبع  ثبت شده در اين سال نتايج را ارائه مي‌كند؛ اما در صورتي كه سال جستجو را روي 2004 تنظيم كنيم، موتور جستجو به 10000 منبع دسترسي داشته و از اين رو طبيعتاً نتايج بيشتري را ارائه خواهد كرد.

 

پ. تأخير در انتشار مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري

 

بررسي تعداد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري ثبت شده با موضوعات مختلف در سال(هاي) اخير، حاكي از كاهش نسبي تعداد نتايج در اين سال(ها) مي‌باشد. عمده‌ترين دليل اين امر، به روز نشدن سريع سايت‌هاي جستجو مي‌باشد. البته غير از اين، ممكن است مسائل اقتصادي و يا افزايش محدوديت در دسترسي به منابع كاربردي روز، عامل ديگري براي كاهش نتايج در سال(هاي) اخير باشد.

 

 

 

تحليل داده‌ها

 

در اين مطالعه براي تحليل داده‌هاي آماري و دست‌يابي به نتايج منطقي، دو راه مختلف آزمايش شد تا نهايتاً روشي مناسب براي تحليل داده‌ها انتخاب شود. در اين بخش، پيش از معرفي روش تحليل مورد استفاده، جهت جلوگيري از دوباره‌كاري در پروژه‌هاي مشابه، روشِ شكست‌خورده (!) نيز معرفي شده است.

 

الف. روش ترازنمايي وزني (روش شكست خورده!)

با توجه به مطالب پيش، استفاده از نتايج جستجو بدون در نظر گرفتن رشد طبيعي حجم منابع اطلاعاتي، باعث بروز اين اشتباه خواهد شد كه فكر كنيم تمام فناوري‌ها در حال رشد هستند. براي حل اين مشكل، منطقي‌ترين راهي كه به نظر مي‌رسد، استفاده از ضرايب وزني مناسب براي سال‌هاي مختلف است. به عبارت ديگر، براي سال‌هاي پايين‌تر به دليل اينكه حجم منابع اطلاعاتي در آن سال‌ها كمتر بوده بايد ضرايب وزني بالاتري را نسبت به سال‌هاي اخير در نظر گرفت و به اين ترتيب، داده‌هاي در دسترس را بي‌بعد نمود تا قابل مقايسه باشند. اما سؤال بعدي اين است كه "چگونه و بر چه مبنايي مي‌توان اين ضرايب وزني را تعيين كرد؟"

 

براي تعيين ضرايب وزني، نياز به چند موضوع پايه داريم. موضوعات پايه موضوعاتي هستند كه بر اساس تجربه مي‌دانيم، حجم تحقيقات در مورد آنها در سال‌هاي اخير (10 سال اخير: از 1995 تا 2004) تقريباً ثابت بوده است. پس از تعيين موضوعات پايه، اين موضوعات در موتور جستجوي مورد نظر، جستجو مي‌شوند و البته همانطور كه انتظار داشتيم نتايج حاصل از اين جستجو، روند رو به رشدي را در تحقيقات نشان خواهد داد. در مرحله‌ي بعد، ضرايب وزني سال‌هاي مختلف بر اين اساس كه اين روند رو به رشد را به روندي ثابت تبديل كنند، تعيين مي‌شوند.

موضوعاتي نظير سازه (Structure)، كنترل (Control)، فيزيك (Physics)، جمع‌بندي (Summary)، سيستم (System)، طراحي (Design)، آناليز (Analysis)، نمودار (Diagram)، فرمول (Formula) و مهندسي (Engineering) در اين تحقيق، به عنوان موضوعات پايه در نظر گرفته شده‌اند.

 

براي محاسبه‌ي ضرايب وزني، تعداد نتايج در سال 2004 به عنوان مبنا قرار گرفته‌اند و با تقسيم تعداد نتايج جستجو در اين سال بر سال‌هاي ديگر، ضرايب وزني هر سال محاسبه مي‌شود. سپس با ميانگين‌گيري از ضرايب وزني حاصله، ضريب وزني مناسب براي هر سال محاسبه مي‌شود. نتايج اين محاسبات در جدول 1 ارائه شده است.

 

 

ب. روش بررسي منحني درصد تغييرات

 

در اين روش، درصد تغييرات تعداد يافته‌هاي مربوط به هر موضوع نسبت به تعداد يافته‌هاي خود آن موضوع در يك سال مرجع كه در اينجا سال 1995 انتخاب شده است، محاسبه مي‌شود. سپس بر نتايج حاصله، يك منحني درجه يك (خط) و يك منحني درجه دو گذرانده مي‌شود. شيب منحني درجه‌ي يك نشان‌دهنده‌ي رشد متوسط آن موضوع در سال‌هاي مورد بررسي بوده و ضريب x2 در معادله‌ي درجه‌ي دو، نشان‌دهنده‌ي تقعر منحني مي‌باشد.

 

از فوايد استفاده از اين روش به اختصار مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

 

از آنجايي كه ميزان رشد هر موضوع با خودش مقايسه مي‌گردد، نمودار موضوعات مختلف در يك محدوده قرار مي‌گيرند و امكان مقايسه‌ي آسان‌تر موضوعات با يكديگر (بدون وابستگي به همرده بودن تعداد نتايج موضوعات مختلف) به وجود مي‌آيد.

اصل داده‌هاي گردآوري شده بدون تغيير باقي مي‌ماند و كمترين تغييرات در آنها ايجاد مي‌شود.

جمع‌بندي و پيشنهاد

 

در اين نوشتار، الگوريتمي براي پيش‌بيني فناوري‌هاي آينده ارائه شده است. اساس اين الگوريتم مبتني بر بررسي آماري تعداد مقالات، پتنت‌ها و نشان‌هاي تجاري مرتبط با هر فناوري مي‌باشد و نتايج آن وابستگي زيادي به منبع اطلاعاتي مورد استفاده دارد. از اين رو پس از معرفي اين روش، دو منبع اطلاعاتي در دسترس كه براي انجام چنين جستجوهايي مناسب تشخيص داده شده‌اند معرفي شده است. همچنين در ادامه براي تحليل نتايج اطلاعات آماري، دو راه معرفي شدند كه با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته، روش "بررسي منحني درصد تغييرات" جهت تحليل نتايج اطلاعات آماري مناسب‌تر تشخيص داده شد.

 

 

منابع و مراجع

 

1. بهرامي، محسن؛ "فناوري‌هاي آينده: شناسايي و پيش‌بيني"؛ تهران: خضرا، 1374.

 

2. ارنست براون، "ارزيابي و پيش‌بيني فناوري"، برگردان عليرضا بوشهري، عقيل ملكي‌فر- تهران: كرانه علم، 1381

 

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت آموزشی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

 

کلمات کلیدی:مدیریت، مدیریت آموزشی، آموزش، سازمان، سازمان‌های اطلاعاتی،آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، نظارت ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، نظام های طبقه بندی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ،مديريت ،همایش،راهبردي، پيش‌بيني فناوري، اجماع خبرگان، تحليل روند، چرخه‌ي عمر فناوري


623
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش