همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

مدیریت دانش

25 شهریور 1395

دانش برخلاف ديگر منابع، نامتناهي است و با استفاده بيشتر، حجم آن افزايش مي يابد (استنفورد پال رومر) و در ذهن افراد جاي دارد. تمركز مديريت دانش بر روي افراد است و بر افراد به عنوان منابع دانش تاكيد دارد. تلاش مديريت دانش در آشكـــار كردن سرمايه هاي ضمني و ناملموس و به كاربردن آنها براي بقاي سازمان و مزيتي در عرصه رقابت سازماني است (GREGORY MENTEZES, KARL.M.WIIG) . به طوركلــي، مي توان مديريت دانش را شامل فرايند مديريت دانش، فناوري، استراتژي و رفتار سازماني دانست. مديريت در سازمان بايد داراي چارچوبي باشد كه اين چارچوب بايد داراي خصوصيات زير باشد:

 

1 - توانايي ارزيابي تصميمات گرفته شده بر روي منابع ضمني و مفهومي سازمان؛

2 - هدايت ديد ما به سوي مشكلات موجود و كمك به فهم دقيق از واقعيتها؛

3 - فراهم ساختن شرايط و لوازم تجزيه و تحليل موقعيت؛

4 - توسعه دادن معيارهايي براي اندازه گيري موقعيت؛

5 - سازكاري با سيستم و منابع موجود براي حل كردن مسايل و چالشها؛

6 - توانايي رمزگذاري به وسيله زبان سازماني تا بتوان آن را براي هر زماني كه لازم باشد به كار برد. مديريت دانش بايد به مديران اين توانايي را بدهد تا منابع دانش را بشناسند و عقايد عملي را كه قابل اجرا شدن هستند را تحريك كنند.

به طوركلي مي توان فرايند مديريت دانش را شامل: شناسايي دانش، تحصيل دانش، توسعه دانش، به اشتراك گـــــــذاري دانش، بهره برداري دانش و حفاظت از دانش دانست.

 

تعريف علمي مديريت دانش عبارتست از: احاطه كردن ابزار فناوري با جريان عادي فعاليتهاي سازماني در قسمتهايي كه با يكديگر هم پوشاني (OVERLAP) دارند.

 

چرا مــديريت دانش مهم است؟ تمامي تئوريسين هاي معـــــروف علم اقتصاد و كسب وكار در دنياي امروز، دانش تعريف شده را رمز نهايي و مزيت رقابتي براي شركتهاي مدرن مي دانند.

 

بنابراين، هر روش و يا مدلي كه مي تواند ارتقاي دانش را در خود نگهداري كرده و سپس توزيع آن را شكل دهد، به عنوان رمز موفقيت شركتهاي امروزي دنيا مطرح است.

 

عوامل متنوعي در جهت توزيع و ارتقا و جذابيت مديريت دانش توسط يكي از دانشمندان به شرح زير جمع آوري شده است:

شتاب در گامهاي ايجاد تغييرات؛

 

ممانعت از خستگي و فرسايش كاركنان، خصوصاً آناني كه سالها شاهد كوچك شدن و مهندسي مجدد سازمان هستند.

ارتقاي رويكردهاي سازماني خصوصاً نگاه جهاني بر تجارت از طريق توزيع جغرافيايي اجتماع؛

افزايش سازمانهاي شبكه اي در سراسر دنيا؛

 

ارتقا در دانشي كردن ساخت كالا و ارائه خدمات؛

 

انقلاب در فناوري اطلاعات.

 

      شناسايي دانش: در اين مورد بسياري از سازمانها يك طرحي از دانش، داده ها، اطلاعات و مهارتهاي موردنياز داخلي و خارجي ايجاد كرده اند.

 

مديريت دانش مـــــوثر بايد در شفاف سازي داخلي و خارجي فعال باشد. يكي از اين ابزارها نقشه دانش است. نقشه دانش تخصصها و دانش موردنياز افراد را با محل قرارگيري آنها در سازمان مشخص مي كند.

تحصيل دانش: روابط بـــــــا مشتريها، حمايت كنندگان، رقبا و شركاء باعث ارائه دانش مي شود. (KARL.M.WIIG) در امر ابزاري چون تلفن، ويدئو كنفرانس، اينترنت، اينترانت موثر است (HEISING). سازمان مي تواند دانش جديدي را كه خود نمي تواند توسعه بدهد را بخرد، به اين صورت كه با استخدام كارشناسان مي تواند از تخصص و دانش آنها براي رسيدن به اهداف سازماني كمك بگيرد (CHOI). يكي از راههاي ديگر به دست آوردن دانش جديد، همكاري و مشاركت با بخشهاي ديگر صنعت رقبا در حيطه كاري سازمان است تا بتوانيم از قوه ابتكارات ديگر سازمانها استفاده نماييم.(SKYRME AMIDON)

توسعه دانش: در اين قسمت تمركز بر روي ايجاد مهارت جديد، محصولات جديد، نظرات بهتر و فرايندهاي موثر است. در اين ميان، نكته داراي اهميت اين است كه دانش فقط از تخصص سرچشمه نمي گيرد، بلكه از تجربه نيز به دست مي آيد. پس داشتن يك شبكه داخل سازماني و تسهيل در ارتباط بين افراد داخل سازمان با يكديگر يكي از موارد كليدي اين مرحله است. توسعه مديريت دانش شامل همه تلاشهاي مديريتي است براي ايجاد ظرفيتهايي كه هنوز در سازمان به وجود نيامده. توسعه دانش مي تواند به عنوان تكيه گاه تحقيقات بازاري سازمان قلمداد شود. دراين امر استفاده از گروههاي تخصصي، اختصاص جا و مكان براي تشكيل گروهها (DAVENPORT)، اينترانت، بررسي و مرور فعاليتها بعداز اتمام آنها (ANDREW.H.COLD) آموزش چندگانه افراد، استفاده از چت براي برقراري ارتباط (HEISING) مي تواند موثر باشد.

 

        به اشتراك گذاري دانش: تقسيم و پراكندگي دانش در داخل سازمان، پيش شرط حياتي براي ايجـــاد اطلاعات و تجاربي است كه سازمان مي تواند از آن استفاده كند. (STEELER, BASSI, MANASCO) در اين امر استفاده از زبان واضح و روشن براي انتقال دانش (DAVENPORT) قراردادن پاداشهايي براي به اشتراك گذاري دانش (TRUSSLER)، حمايت فرهنگ سازماني از اشتراك و انتقال دانش (SKYREME) مي تواند موثر باشد. سوال اساسي در اين بخش اين است كه چطور مي توان به اشتراك گذاري دانش را تسهيل كرد.

       كاركنان دانش مدار: كارشناسان و متخصصان، نقش عمده اي در موفقيت مديريت دانش ايفا مي كنند، اما فعاليتها و نگرشهاي كساني كه براي انجام كارهايي غيراز مديريت دانش حقوق مي گيرند، در موفقيت اين نوع مديريت نقشي مهمتر دارد. مديران برنامه ريزي، تحليلگران تجاري. مهندسان طرح و توليد و حتي منشيها و مستخدمان، از جمله مهمترين مديران دانش به شمار مي آيند. تمام آنها در كارهاي روزانه خود به خلق، جستجو، تسهيم و استفاده از دانش احتياج دارند. به اين ترتيب، شكي نيست كه مديريت دانش بايد بخشي از وظايف همه كاركنان بدل شود.

 

اولين وظايف هر فرد متعهد به دانش، با كارهاي روزمره مديريت دانش ارتباط دارد. بعضي از اين كارها كاملاً فني هستند. ساخت يا بازسازي پايگاه دانش، نصب و نگهداري نـــرم افزارهاي دانش محور (مانند لوتوس نوتز)، نمونه هايي از اين نوع كارهاي فني است.

كارهاي روزانه دانش، كارهايي معمولي هستند اما مديريت دانش، مستلزم انجام كارهاي جالب و جديد است. هماهنگي، كتابداري، گزارشگري، ويرايشگري، گردآوري دانش و نظاير آنها، نمونه هايي از اين نوع كارها هستند.

 

      مدير ارشد دانش: به تازگي بسياري از شركتهاي آمريكايي و معدودي از شركتهاي اروپايي، به استخدام مديران ارشد دانش براي هدايت امور مديريت دانش خود پرداخته اند. در برخي از اين شركتها، سمتهايي نظير مسئولان ارشد آموزش ايجاد شده است. اين مسئوليتها نقشهايي مربوط به همين مباحث بوده و شامل مديــريت دانش و ترويج يادگيري سازماني مي شوند. اين سمتها، سمتهايي مديريتي در سطوح روساي ارشد اطلاعاتي، رياست دواير منابع انساني سازمان و رهبري واحدهاي تجاري و عملياتي هستند.

       دانش توليد شده: افزايش ارزش دانش توليدشـده به «توسعه» موثر سازمانـي منتهي مي شود. دانش توليدشده موثر به معني بازگشت استعداد بالا است.

 

وقتي بازگشت استعداد بالا باشد نيروهاي كاري خلاق مـــــي شوند، نوآوري به وجود مي آيد، فرآيندها به طور راحت بي دردســــر انجام مي شود، محصولات دائمـاً بهبود مي يابد و پيشرفـت مي كنند ارتباط به طرز صحيحي انجام مي شود. بازگشت استعــداد بالا سبب مي شود كه مديريت انعطاف پذير شود. روي فرصتها سرمايه گذاري كند و سود ببرد. افراد مستعد بر افرادي كه در اطرافشـان هستند، نيز تاثيــــر مي گذارند و طي زمان دانش در اختيار ديگران نيز قرار مي گيرد. به توليدكنندگان دانش خوب و در سازمان در هر سطحي كه باشند بايد پاداش داده شود. اگر مديران قرن بيست ويكم از اين افراد انتظار ماكزيمم عملكرد بازگشتي را دارند، نبايد آنان را در مشاغل معمولي بگذارند.

 

        سرمايه گذاري روي استعدادها: اگر سازمان روي استعدادها سرمايه گذاري نكند با ركود و رخوت روبرو مي شود. سازمانهايي هستند كه روي فناوري، ماشينها و افراد سرمايه گذاري كرده اند. ولي در قرن بيست و يكم از سه مورد بالا سرمايه گذاري روي افراد از همه ارزشمندتر و مهمتر بوده است. بااين حال، مديريت در سرمايه گذاري روي افراد بايد دقت عمل به خرج دهد و افرادي را انتخاب كند كه تواناييهاي آنان با نيازهاي سازمان مطابقت داشته باشد. آنچه دانش توليدشده و ســــرمايه گذاري برروي استعدادها محور بازگشت استعدادها را تشكيل مي دهد و كليد اصلي موفقيت سازماني قرن بيست ويكم همين عوامل است.

 

عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش

 

مديريت دانش مستلزم تعيين فرصت ها و تهديدات فراروي سازمان است. پس از آن كه تعيين شكاف دانش سازمان كه گواه بر فاصله بين وضع موجود دانش سازماني و دانش مطلوب و مورد نياز سازمان است، خلاء دانش سازمان را مشخص مي كند. دانش ضمني (implicit Knowledge) و آشكاري (Explicit knowledgt) كه در سازمان ها وجود دارد، بايد شناسايي و سازماندهي شده، مورد استفاده صحيح قرار گيرد و انتقال يابد. مديريت دانش همانند ذكاوت در امور مالي، مهارت است و مديراني در رقابت پيروز خواهند شد كه اين مهارت را ياد گرفته و آن را توسعه دهند. دانش را مي توان به شيوه هاي مختلفي مديريت كرد: ايجاد شبكه هاي دانش، جابه جايي افراد در اين شبكه ها و به كار گماردن مديران و كاركنان.

عامل انساني در فرايند مديريت دانش و سازمان هاي دانش محور از نقش اساسي برخوردار است. توانايي افراد براي كار در شرايط جديد و بهره گيري از دانش و اطلاعات موجود و انتقال آن، عامل تعيين كننده در پياده سازي راهبرد مديريت دانش در سازمان است. ظرفيت يادگيري افراد در بهره گيري از دانش موجود براي بهبود مستمر عملكرد شغلي نيز در تبديل شدن به سازمان ياد گيرنده از نقشي اساسي برخوردار است. سازمان هاي ياد گيرنده به طور مستمر در پي افزايش قابليت هاي خود در زمينه خلاقيت، نوآوري و تحول هستند كه عمدتاً از طريق آموزش و بهره ور ساختن نيروي انساني ميسر مي گردد.

 

   عوامل موفقيت مديريت دانش از ديدگاه افراد و نظريه پردازان، گوناگون است. ازجمله اين افراد هيزينگ HEISING است كه عوامل موفقيت مديريت دانش را به دست آوردن تخصص از تجربه، ترويج فرهنگ پست الكترونيك، حمايت مديران عالي، تركيب كردن وظايف دانش با وظايف روزانه مي داند.

 

ازطرف ديگر پروساك (PRUSAK) عوامل مــــوفقيت در مديريت دانش را عوامل زير مي دانند:

1 - فناوري؛

 

2 - ايجاد و پراكنده كردن دانش؛

 

3 - به اشتراك گذاري دانش؛

 

4 - منابع الكترونيك براي دانش؛

 

5 - آموزش، يادگيري؛

 

6 - ايجاد اعتماد در بين افراد؛

 

7 - زيرساختاري براي دانش.

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت آموزشی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

 

کلمات کلیدی:مدیریت، مدیریت آموزشی، آموزش، سازمان، سازمان‌های اطلاعاتی،آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، نظارت ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، نظام های طبقه بندی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ،مديريت ،همایش،راهبردي، پيش‌بيني فناوري، اجماع خبرگان، تحليل روند، چرخه‌ي عمر فناوري


682
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش