همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

مدرسه بهره ور

3 مهر 1395

 به گزارش از واحد خبر مرکز برگزاری همایش بین المللی مدیریت آموزشی، آغاز حركت بهبود مستمر و ارتقاي بهــره وري از دوران مدرسه، ضرورت و اهميت ويژه اي دارد كـه مهمترين آنها عبارتند از :

 

1- آموختن شيوه هاي گوناگون بهبود مستــمر و ارتقاي بهره وري  در دوران مدرسه، به نهادينه كردن فرهنگ بهره وري كمك بسياري مي كنـد.

2-  از به هدر رفتن منابع انسـاني و مـــالي ، دوبـاره كاريها، تأخير و تعلل ها جـــلوگيـري مي كند.

3- توانمنديهايي در كاركــنان و دانش آمـوزان ايــجاد مي كند تا آنها بتوانــند در موقعيت هاي واقعـي زندگي، از مهارتهاي آموخته شده استفاده نمايند.

4- به دليل جوان بودن جمعيت كشور تعداد مدارس بسيار زياد و جمعيت دانش آموزي بسيار بزرگ است، در نتيجه بهبود بهره وري  در مدارس كمك بزرگي به رشد و توسعه  اقتصاد كشور خواهد كرد.

5- افت تحصيلي دانش آموزان كـاهش چشمگيري خواهد داشت.

 

 

اهداف مدرسه بهره ور

 

1- ارتقاي كيفيت تمامي فعاليــتهاي مـدرسه در جهت افزايش توانمنديها و مهارتهاي دانـش آموزان

 

2- استفاده بهينه از امكانات، منابع و ظرفيتهاي  موجود به منظور تسهيل و تسريــع فرآينــد ياددهي- يادگيــري براي دانــش آموزان

 

3- افزايش تعهد و مــسئولـيت پذيري تمامي كاركنان و دانش آموزان در جهت بهبود مستمر و ارتقاي كيفيت و بهره وري

 

4- استفاده از ظرفيتها و توانمـــنديهاي دانش آموزان در جهت حل مشكـلات آنها

 

5- نهادينه سازي فرهنگ بهبود مسـتمر و ارتقاي كيفيت در كاركنان و دانش آموزان

 

6- همسويي تواتمنديهاي دانش آموزان با نيازهاي آنها و جامعه

 

 

 

ويژگيهاي كليدي مدرسه بهره ور

 

يادگيري فعاليتي بسيار ييچيده است و نيارمند ساختار و فرآيندهاي كارآمد ، تعاملهاي مثبت ميان دانش آموزان با يكديگر، با مــعلم و جامعه مي باشد

 

بنابراين ، ويژگيهاي مدارس بهره ور عبارتند از :

 

1- استفاده بهينه از تمامي امكانات و ظرفيتها  در جهت تسريـع  و تسهيل يادگيري و افزايش توانمنديها و مهارتهاي دانش آمــوزان 

 

2- استفاده بهتر از تمامي امكانات و ظرفيتهاي مدرسه در جـهت افزايش طول عمر و كاربــري يادگــيري در زندگي واقعــي دانش آموزان

 

3- ارتباط محتواي آموزشي ، برنامه درسي و موضوعات درسي با نيازها و خواستهاي دانش آموزان و جامعه

 

4- همسويي راهكارهاي ايجاد توانمنديها در دانش آموزان با نيازهاي آنها

 

5- تدوين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت به مـنظور برنامه ريزي براي بهبود تمامي فعاليتهاي مدرسه، بويـــژه ايجاد فضاي مناسب براي يادگيري

 

6- حذف تمامي فعاليتهايي كه در جهت اهداف مــدرسه نباشد.

 

7- وجود آموزشهاي لازم در جهت تفكر و بهبود مستمـر و ارتقاي بهره وري

 

8- دانش افزايي مستمر كاركنان در جهت تسهيل و تسريع يادگيري دانش آموزان

 

 

 

20 توانمندي مدرسه بهره ور

 

مسلما ارتقاي كيفيت و بهــره وري مدرسه نيازمند وجود توانمنديهاي گوناگـون از جمله برخورداري كاركنان خلاق و هوشمند اســت ؛ مدرسه بهره ور بايستي از توانمنديهاي زير برخوردار باشد :

 

برنامه ريزي :

 

1- تدوين برنامه بلند مدت و كوتاه مدت

 

2- برنامه ريزي دقيق و به موقع براي تمامي فعاليتهاي مدرسه

 

3- برنامه ريزي دقيق درسي

 

4- تدوين برنامه ها و اهداف بهبود مستمر و ارتقاي كيفيت براي تمامي فعاليتهاي مدرسه بويژه فرآيند تدريس و يادگيري

 

5- تعيين و اولويت بندي مواردي كه بهبود آنـها ضروري است .

 

ارتقاي مهارتها و توانمنديهاي كاركنان :

 

6- ارتفاي مستمر توانمنديها و مهارتهاي كاركنـان در جهت اهداف مدرسه ، كار گروهي و مشاركت در فعاليتهاي مدرسه

 

7- نظارت در نحوه بكارگيري توانمنديها و مهارتهاي كسب شده در جهت اهداف

 

8- كنترل كيفيت و چگونگي انجام  امور

 

ارتقاي كيفيت و توسعه برنامه درسي:

 

9- بازنگري و اصلاح مستمر برنامه درسي

 

10- انطباق برنامه هاي درسي با نيازهاي دانش آموزان

 

11-  بكارگيري تمامي منابع و امكانات، بويژه منابع انساني در جهت ارايه برنامه درسي مطابق با شرايط دانش آموزان

 

فرهنگ سازي :

 

12- ايحاد جو مشاركتي و كار گروهي در زمينه بازنگري و اصلاح فعاليتهاي مدرسه ميان كاركنان با يكديگر و كاركنان با دانش آموزان

 

13- نهادينه سازي فرهنگ بهـــبود مستمر و ارتقاي كيفيت به عنوان شيوه اي براي زندگي و كار، در كاركنان و دانش آموزان

 

14- نهادينه سازي فرهنگ مسئوليـت پذيري ، تعهد و پاسخگويي در كاركنان و دانش آموزان

 

15- بازنگري و اصلاح امور

 

16- ايجاد تغييرات سريع و بهنگام

 

بكارگيري و استفاده از منابع :

 

17-  استفاده بهيــنه از امكانات و منابع مالي و انساني موجود

 

18- جلوگيري از دوباره كاريها، تأخير و تعلل ها، ضايعات و به هدر رفتن منايع و امكانات

 

19- بكارگيري مهارتــها و توانمنديهاي دانش آموزان و كاركنان در جهت حل به مــوقع و هوشمـندانه مشكلات

 

20- جلوگيري از تخصيص منابع به فعاليتهايي كه در جهت اهداف قرار ندارند.

 

 

چگونه مي توان بهره وري را در مدارس افزايش داد؟

 

 

ارتقاي بهره وري در مدرسه مستلزم :

 

1-تعهد و مسئوليت پذيري كاركنان و دانش آموزان به اجراي راهكارهاي بهبود مستمر و ارتقاي بهره وري

2- نهادينه سازي فرهنگ بهبود مستمر و ارتقــاي كيفيت تمامي فعاليتهاي مدرسه

3- بازنگري تمامي فعاليتهاي به منظور حذف، ادغــام با ايجاد فعاليتهاي جديد در جهت افزايش توانمنديها و تسهيل فرآيند ياددهي- يادگيري براي دانش آموزان

4- بازنگري در چگونگي استفاده از منابـع و امكانــات موجود در جهت افزايش كارآمدي مدرسه

5- تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي ارتقاي كيفيت و بهره وري مدرسه و اجرا و بازنگري آنها

6- استفاده از مهارتها و توانمنديهاي كاركنــان و دانش آموزان در جهت بازنگري برنامه و فعاليتهاي مدرسه

7- ارائــه آموزشــهاي لازم بـه كــاركنان و دانش آموزان در زمينه راهكارهاي بهبود مـستمر، ارتقاي كيفيت و بهره وري

8- ايجاد انگيزش براي بــهره گيري مـطلوب از امكانات و توانمنديها

 

 

ويژگيهاي مدير بهره ور

 

ارتقاي كيفيت و بهره وري در مدرسه علاوه بر وجود جو و فضـا ي مناسب براي تغيير نظام مند؛ بي شك نيازمند مديريت هوشمنـدانه است. از همين روي مدير مدرسه بهره ور علاوه بــر ويژگيهــاي شخصيتي و رهبري خلاق بايستي ويژگيهاي زير را دارا باشد :

 

1- خلاقيت و نو آوري در جهت بهبود مستمر تمامي فـــعاليتهاي مدرسه بويژه تسهيل و تسريع يادگيري ، آموزش و توسعه كاركنان ، شيوه هاي بهتر انجام امور

 

2- انعطاف پذيري، سرعت عمل، انطباق سريع و به موقع با شرايط و موقعيتهاي جديد

 

3- توانمندي در برنامه ريزي دقيق؛ به موقع و تعيين اهــداف و اولويتهاي مدرسه و همچنين ويژگيهايي كه بايستــــي در دانش آموزان ايجاد شود.

 

4- بكارگيري و تخصيص اثر بخش تمامي امكانات و منابع موجود در جهت اهـداف و براي تسهيل فرآيند ياددهي يادگيري

 

5- استفاده اثر بخش از مهــارتها و تـوانمنديهاي كاركنان و دانش آموزان در جهت رفـع مشكلات و موانع در مسير ارتقاي كيفيت و بهبود بهره وري

 

6- جلوگيري از تلفات، ضايعات، دوبــاره كاريها و پيشگيري  از بروز مجدد مشكلات

 

7- توانايي تصميم گيري در مواقع بحراني

 

8- تعهد، مسئوليت پذيري و پاسخگويــي نسبت به تمامي فعاليتها و برنامه هاي مدرسه

 

9- استفاده بهينه از زمان و وقت شناسـي و موقعيت نگري

 

10- رهبري فرآيندهاي بهبود و ارتقاي كيفيت و بهره وري

 

11- ايـجاد فضايي مناسب براي همكاري و مشاركت كاركنان و دانش آموزان

 

12- توانايي جلب مشاركت و همكــاري كاركنان و دانش آموزان براي حل مشكلات

 

 

 

ويژگيهاي معلم بهره ور

 

 

1- احساس تعــهد و پــذيرش مـسئوليت تمامي فعاليتهايي كه در كلاس انجام مي شود.

 

2- داشتن انگيزه، اعتماد به نفس، شوق و علاقه وافر به تدريس

 

3- شناخت كامل از نحوه يادگيري دانـش آموزان

 

4- استفاده بهينه از زمان

 

5- توانايي بازنگري و اصلاح فعاليتهايـــي كه در كلاس انجام مي شود در جهت بهبود مستمـر فعاليتها

 

6- خلاقيت و نواوري در تدريس و ايجاد محيطي پر تحرك و نشاط آور براي دانش آموزان

 

7- بكارگيري راهكارهاي مناسب  در جهـت ارتباط محتواي آموزشي با زندگي دانش آموزان

 

8- تلاش در جهت افزايش طول عمر و بكـارگيري دانش آموخته شده توسط دانش آموزان

 

9- جلوگيري ار تمامي اموري كه به نحـوي فرآيند يادگيري را براي دانش آموزان دشوار مي سازد.

 

10- داشتن دانش عميق از موضوعات درسي و به روز نمودن مداوم آن

 

 

 

 

ويژگيهاي دانش آموز بهره ور

 

1- اشتياق، علاقه و ميل وافر به يادگيري

 

2- احساس لذت از يادگيري و كنجكاوي براي كشف چيزهاي جديد

 

3- مسئوليت پذيري

 

4- مشاركت فعال در رفع مشكلات و مسائل مدرسه

 

5- وقت شناسي و خود انضباطي

 

6- احساس غرور، ارزشمندي و اعتماد به نفس

 

7- تعامل فعال با معلم و همكلاسيها

 

8- ارزش قايل شدن و احترام گذاشتن به كاركنان و همكلاسيها

 

9- استفاده از قابليتها و توانمنديهاي آموخته شده در زندگي و شغل آينده

 

10- توانايي ارزيابي فعاليتهاي يادگيري و برنامه ريزي براي بهبود آنها

 

 

 

 

 

 

 

1-  فرهنگ :مسئوليت پذيري تعهد و پاسخگويي بهبود مستمر و ارتقاي كيفيت و بهره وري

 

 2- آموزش و تربيت در زمينه :راهكارهاي بهبود مستمر سنجش عملكرد، برنامه ريزي براي بهبود فعاليتها،

 

 3-سنجش و ارزيابي جمع آوري دقيق داده ها شواهد و مدارك لازم از وضعيت موجود، براي استفاده در فرآيند بهبود و ارتقاي كيفيت

 

 4-برنامه درسي :آموزشهاي عمومي، تخصصي وفني و حرفه اي در زمينه بهبودمستمر، ارتقاي كيفيت و بهره وري

 

 5- ساختار فيزيكي و فضاي مناسب:موقعيت، شرايط و فضاي كلاس درس و مدرسه؛ سازماندهي كاركنان

 

 

مراحل بهبود كيفيت و ارتقاي بهره وري مدرسه :

 

بهبود كيفيت و ارتقاي بهره وري در مدارس مستلـزم پرداختن گامهاي مستمر و متوالي است، چـــرا كه حركت بهره وري حركتي پويا و مستمر است و هـرگز نمي تواند بصورت آ؛ني و مقطعي اجرا گردد.

 

به همين دليل اولين گام در مسير ارتقاي كيفيت و بهره وري ، آموزش و فرهنگ سازي است. در اين مرحـله از طريق اموزش مفاهيم و رويكردهاي گوناگون بهبود مستـمر و ارتقـــاي بهــره وري به كاركــنان و دانش آموزان، آنها با اين مفاهيم آشنا مي شوند.

 

 

دومين گام : انتخاب يكي از حوزه ها يا مسائل مشكل آفرين و بازنگري و تدوين برنامه بهبود براي آن است

 

گام سوم، اجراي برنامه بهبود و سپس بازنگري مجدد برنامه اجرا شده  به منظور بهره گيري از نتايج و تجارب به دست آمده براي بهبود فرآيندهاي بعدي است.

 

 

پژوهشگران گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت آموزشی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

 

کلمات کلیدی:مدیریت، مدیریت آموزشی، آموزش، سازمان، سازمان‌های اطلاعاتی،آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ،مديريت ،همایش،راهبردي، پيش‌بيني فناوري،مقاله،مقاله نویسی


753
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش