همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

نظریه های سازمان ومدیریت

13 مهر 1395

مرکز برگزاری همایش بین المللی مدیریت آموزشی مهارت های مدیریت را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

بخش اول:سوابق تاریخی وسیرتکاملی نظریه ها ی مدیریت

اجتماع انسانی ازنخستین روزی که پدیدآمدبطورکامل باخواص روحی وفیزیکی همراه انسان روبه کمال بوده واست .اولین اجتماعی که دربین بشربوجودآمداجتماع خانوادگی بوده که براثرازداواج پیدا شده است. رفته رفته این اجتماعات گسترده ترشدتاجایی که نیازمندریاست گردید،لذااولین مباحث مدیریت به صورت ریاست فردمدیردرخانواده،رئیس خویشاوندان،رئیس قبیله،رئیس ملت ودیگرمظاهراجتماعی پدیدارمی شود.بدیهی است دربین یک عده،کسی مقدم می شودکه ازهمه قوی تر،شجاع ترومدبرترباشد.درروندتکامل این قدرت ازنظرتعدادفرزندان،میزان ثروت،علم واخلاق معیاربرتری قرارگرفت تاسرانجام ریاست به کسانی می رسدکه به فنون حکومت،سیاست واداره پیش ازدیگران آشناباشنددراین نوع اجتماعات به تدریج نوعی کنترل مالی،دفترداری وبایگانی که به روی سنگها وتابلوهای گلین نوشته می شودآغازگردید،اگرخواسته شود،مدیریت ازنظراسنادبه جامانده ومکتوب تاریخی بررسی گردد،از«5000سال قبل ازمیلاد» اسنادومدارک به جامانده،حاکی ازآن است که یک سری اصول وقوانین مربوط به مدیریت رعایت می شده است.به عنوان مثال؛سومری هادر«5000سال قبل ازمیلاد»برحفظ سوابق،به عنوان یک ابزارکنترل تاکیدداشتند.یامصریهادر«4هزارسال قبل ازمیلاد»به امورطراحی،برنامه ریزی،سازماندهی وکنترل درساخت اهرام ثلاثه اهتمام داشته اند.همچنین مصریها در2هزارو700سال قبل ازمیلاد،ضرورت واهمیت برخوردمنصفانه وصادقانه درمدیریت واستفاده ازمصاحبه برای روان درمانی راامری لازم می دانستند.درهرحال براساس اسنادموجوداین اصول وضوابط بافرازونشیبی تاکنون ادامه داشته ودارد.اماآنچه که مطمح نظرمی باشداین است که مدیریت به عنوان یک رشته دانشگاهی ازحدودصدسال پیش مطرح شده ودسته بندی نظریه های مدیریت درقالب مکاتب مدیریت ازاین زمان به بعدبوده است.

بخش دوم:نظریه های عمومی سازمان ومدیریت

باتوجه به سیرتحولات مکاتب ونظریات علم مدیریت،می توان نظریه های مدیریت رابه مکاتب زیرتقسیم نمود:

1-مکتب کلاسیک-سنتی(ازسال1750)شامل نظریه مدیریت علمی،نظریه فرایندی،نظریه بوروکراسی

2-مکتب نئوکلاسیک-روابط انسانی(ازسال1920)شامل مطالعات پوچ وبارکر،مطالعات هاثورن وغیره

3- مکتب کمی(ازسال1938)شامل مدیریت عملیات(OM)وسیستم های اطلاعاتی مدیریت(MTS)

4- مکتب سیستمی(ازسال1948)شامل نظریه یادگیری سازمانی،نظریه آشفتگی-آشوب

5-مکتب اقتضایی(ازسال1935)شامل نظریه اقتضایی آلدرفر ودیگران

6-مکتب کیفیت پویا(ازسال1975)شامل نظریه مبارزه پویا،نظریه کمال مدیریت،نظریه یادگیری درسازمان،رویکردکایزن،رویکردکیفیت جامع(TQM)ورویکردمهندسی مجدد،که درادمه به شرح آنهامی پردازیم.

بخش سوم:مکتب نئوکلاسیک-روابط انسانی 

مکتب روابط انسانی تاحدی ازآن جهت به وجودآمدکه روش کلاسیک،ازنظرایجادهماهنگی درمحل کارودرفرایندتولید،نتوانست به مقدارکافی کارآمدباشد.آنچه باعث ناکامی یااستیصال مدیران می شداین بودکه مردم همواره دارای الگوهای موردانتظاریاپیش بینی شده نبودند.ازاین روبسیارتوجه می شدتابه مدیران کمک شودکه بتوانندازنظرجنبه های مردمی سازمان به نحوی موثرترعمل نمایند.بنیانگذارمکتب روابط انسانی یانئوکلاسیک التون مایومی باشدکه بیشترین دوران زندگی خودرادردانشگاه هارواردمشغول بود.اساس کارایشان این بودکه عوامل غیراقتصادی موثردرانگیزه راشناسایی نمایدوبه همین خاطرتحقیقاتی راانجام دادکه به مطالعات هاثورن معروف است ونتیجه گرفت تاثیرهنجاری اجتماعی وانگیزه های روانی بهره گیری ازسازمان غیررسمی،ارتباط بین اعضای گروهها،رهبری برپایه مشارکت،رعایت انصاف وتوجه به فرودستان ازجمله عوامل انگیزاننده واثربخش درکارمدیریت می باشد.اساس نظرنئوکلاسیک –روابط انسانی-براین بودکه یک کارگرخوشحال،یک فردمولدوسازنده است.بنابراین کارایی واثربخشی سازمانهاازراضی وخوشحال نکه داشتن عامل انسانی ناشی می شودونه ساخت روابط رسمی سازمان.نظریه نئوکلاسیک ها،نظریه کلاسیک هارابه کلی رد نمی کند،بلکه ساخت،اختیارت رسمی وکنترل رادرقالب هدفها ورفتارکارکنان سازمان مطرح می سازد.به همین دلیل سازمان وروابط غیررسمی راموردتاکیدقرارداده ومدیران رابه برقراری هرچه بیشترارتباط زیردستان تشویق می کند.

بخش چهارم:مکتب ساختارگرایان

طرفداران مکتب کلاسیک به سازمان وروابط رسمی ونقش آن دراداره سازمانهاتوجه داشتندودرمقابل،طرفداران نظریات روابط انسانی به سازمان وروابط غیررسمی معتقدبودندوعوامل انسانی رادرتوفیق سازمانهاموثرمی دانستند.برداشت ساختارگرایان ترکیبی ازمکتب کلاسیک ومکتب روابط انسانی است که درشکل گیری آن ازآثارماکس وبروتاحدی نیزازآثارکارل مارکس استفاده شده است.اماروی سخن این برداشت بیش ازهرچیزبامکتب روابط انسانی است.به عبارت دیگر،مبانی مکتب ساختارگرایی رابابازنگری انتقاداتی که این مکتب ازمکتب روابط انسانی کرده است بهترمی توان شناخت.پیروان مکتب ساختارگرایی پیشنهادمی کنندکه مکتب روابط انسانی چشم اندازکاملی ازسازمان ارائه نمی دهدوتصویرناقصی که این مکتب ترسیم می کندموافق حال کارفرمایان است وکارگران راگمراه می کند.امادرداخل سازمان،غالبادوگروه اختلاف منافع پیدامی کنند،یکی ازدستگاه مدیریت(کارفرمایان) ودیگری کارگران.این اختلاف ازآنجاناشی می شودکه کوشش کارفرمایان برای وادارکردن کارگران به کارکردن موجب می گرددتاکارگران نسبت به کارومحیط کاربیگانه شوند.ساختارگرایان این نظرراپذیرفتندوبه پیروی ازماکس وبرنشانه هایی ازعلل نارضایتی کارگران امروزرایافتند.به عقیده مارکس،کارگرکارخانه های امروزی باکارخودبیگانه است،زیرانه مالک وسایل تولیدخویش است ونه محصول کاردراختیاراوست.تخصص موجب شده است که تولیدقطعات جداگانه به عهده اشخاص گذاشته شده ودرنتیجه کارهرکارگرامری تکراری ویکنواخت شودوفرصتی نیزبرای آفرینندگی وابرازوجودباقی نمانده است.مکتب روابط انسانی مطالعات خودرابه بررسی سازمان های صنعتی وبازرگانی اختصاص داده بود،درصورتی که مکتب ساختارگرایی علاوه برآنهابه مطالعه بیمارستان ها،زندانها،کلیساها،ارتش ها وادارات مددکاری اجتماعی پرداخت ودامنه تحلیل سازمانی خودراتوسعه بخشیدتاباساختارانواع سازمان های موجودتطبیق یابد.ساختارگرایان باتوجه به نظریات ماکس وبربیشتربه اهمیت سازمان رسمی،ویژگی های آن واصولی که نظام بوروکراسی باآن همسوست تمایل دارند،تااصولی که درمکتب روابط انسانی ارائه شده است.

بخش پنجم:نگرش اقتضائی

دهه 1970باویژگی خاصی درمدیریت سازمان هاروبروگردید،تخت عنوان نگرش اقتضائی دراین نگرش اشاره براین است که موقعیت،وضعیت وشرائط مختلف هرسازمان درارتباط بامحیط خودمی طلبدتابادرنظرگرفتن آنها،مدیریت خاص خودرااعمال کند.درواقع،طرفداران این مکتب اعتقاددارندکه بهترین راه برای اداره همه سازمانهاوجودندارد.سازمان های بوروکراتیک به ایجادمقررات ودستورالعمل نیازدارندمانندسازمان های اداری دولتی،ولی همین سازمان هاامروزه بایدباتفکرمشتری مداری اداره شوند.اما،نظریه پردازان این مکتب صرفا به ارائه دیدگاه بستگی دارداکتفانکردند،وفراترازآن رفتند.بسیاری ازتئوری های اقتضائی به جزئیات سبک یاروش اقتضائی اشاره کردندکه دریک وضعیت خاص،بهترین راه حل وبهترین روش است.

کلمات کلیدی:مدیریت، مدیریت آموزشی، آموزش، سازمان، سازمان‌های اطلاعاتی،آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ،مديريت ،همایش،راهبردي، پيش‌بيني فناوري

 


1036
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش